• Thứ Sáu, Ngày 08/08/2014
  Tổng kết 6 tháng đầu năm 2014, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt những kết quả rất đáng ghi nhận: Doanh thu đạt 432 tỉ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch năm, bằng 160% so với cùng kỳ năm 2013 và bằng 284% so với cùng kỳ năm 2010; thu nhập bình quân đạt mức 7,65 triệu/người/tháng. …
 • Thứ 7, Ngày 19/07/2014
  Kính gửi ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội..
 • Thứ Sáu, Ngày 28/03/2014
  Đây là khoản chênh lệch giá bán cao hơn giá trị còn lại của tài sản cố định phát sinh từ giao dịch bán và thuê lại tài sản cố định là thuê tài chính chưa được phân bổ. Thời gian phân bổ là theo thời hạn thuê tài sản...
 • Thứ Sáu, Ngày 28/03/2014
  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama69-1 sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2014. Kính mời tất cả quý vị cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Lilama69-1 theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt đến 17 giờ 00 phú…
 • Thứ Tư, Ngày 26/03/2014
  Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013