• Thứ Ba, Ngày 10/09/2013
    Quy chế này qui định cụ thể việc phân công, phân cấp trách nhiệm , ủy quyền thực hiện và quy trình làm việc : mối quan hệ, sự phối hợp trong công tác quản lý, điều hành ...
  • Thứ Tư, Ngày 26/02/2014
    Chương trình hành động này được quán triệt đến mọi cá nhân, tổ chức trong Công ty để thấu hiểu và thực hiện.
  • Thứ Ba, Ngày 09/04/2013
    Chế độ nghỉ phép - nghỉ làm việc của công ty CP Lilama 69-1 , Chế độ quản lý cấp phát tài sản BHLD (sửa đổi 11-2011) ,Chế độ sử dụng điện thoại , Quy định trả lương qua thẻ ATM của công ty CP Lilama 69-1 ...