Thư viện ảnh / Hoạt động phong trào /  Hoạt động của đoàn thanh niên Lilama 69-1