Thư viện ảnh / Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước /  Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước