Thư viện ảnh / Thợ hàn Lilama 69-1 /  Thợ hàn Lilama 69-1