Thư viện video / Bản tin Lilama 69-1 /  Bản tin 05 sự kiện 2014