Thư viện video / Bản tin Lilama 69-1 /  Bản tin số 06-2015