Thư viện video / Bản tin Lilama 69-1 /  Bản tin số 07-2015