Thư viện video / Bản tin Lilama 69-1 /  Bản tin tháng 09-2014